INDEX


 ご卒業おめでとうございます。これからも本校ラグビー部で培った経験を活かしてそれぞれの新しいステージでも活躍し続けてください。皆さまのこれからのご活躍にも期待しています。
【備 考】 関西大学第一高等学校では特別入試により関西大学に合格したうえで、
          国公立大学などを受験することができます。
 2021年度 高校ラグビー部 卒業生 進学先
1 関西大学 政策創造学部 政策創造学科
2 関西大学 総合情報学部 総合情報学科
3 関西大学 経済学部 経済学科
4 関西大学 商学部 商学科
5 関西大学 法学部 法学政治学科
6 関西大学 文学部 総合人文学科
7 関西大学 社会学部 社会学科 メディア専攻
8 大阪教育大学 教育学部 教員養成課程
【 関西大学 環境都市工学部 建築学科 合格 】
 2020年度 高校ラグビー部 卒業生 進学先
1 関西大学 文学部 総合人文学科
2 関西大学 社会学部 社会学科 メディア専攻
3 関西大学 文学部 総合人文学科
4 関西大学 経済学部 経済学科
5 関西大学 経済学部 経済学科
6 関西大学 法学部 法学政治学科
7 関西大学 経済学部 経済学科
8 関西大学 法学部 法学政治学科
9 同志社大学 商学部
10 関西大学 社会学部 社会学科 メディア専攻
11 関西大学 文学部 総合人文学科
12 関西大学 文学部 総合人文学科
13 関西大学 法学部 法学政治学科
14 関西大学 法学部 法学政治学科
15 関西大学 化学生命工学部 生命・生物工学科
 2019年度 高校ラグビー部 卒業生 進学先
1 関西大学 法学部 法学政治学科
2 関西大学 商学部 商学科
3 関西大学 経済学部 経済学科
4 関西大学 文学部 総合人文学科
5 関西大学 法学部 法学政治学科
6 関西大学 経済学部 経済学科
7 関西大学 政策創造学部 政策学科
8 関西大学 政策創造学部 政策学科
9 関西大学 法学部 法学政治学科
10 関西大学 システム理工学部 電気電子情報工学科
 2018年度 高校ラグビー部 卒業生 進学先
1 関西大学 政策創造学部 政策学科
2 関西大学 社会学部 社会学科 社会システムデザイン専攻
3 関西大学 経済学部 経済学科
4 関西大学 商学部 商学科
5 関西大学 法学部 法学政治学科
6 関西大学 社会学部 社会学科 メディア専攻
7 関西大学 経済学部 経済学科
8 関西大学 商学部 商学科
9 関西大学 文学部 総合人文学科
10 関西大学 商学部 商学科
11 関西大学 総合情報学部 総合情報学科
12 関西大学 商学部 商学科
13 関西大学 文学部 総合人文学科
14 関西大学 商学部 商学科
15 関西大学 社会学部 社会学科 社会学専攻
16 関西大学 文学部 総合人文学科
17 関西大学 法学部 法学政治学科
18 関西大学 経済学部 経済学科
19 関西大学 経済学部 経済学科
20 関西大学 社会学部 社会学科 社会システムデザイン専攻
21 関西大学 経済学部 経済学科
22 関西大学 経済学部 経済学科
23 関西大学 経済学部 経済学科
24 関西大学 文学部 総合人文学科
25 関西大学 経済学部 経済学科
26 関西大学 経済学部 経済学科
27 関西大学 環境都市工学部 都市システム工学科
28 関西大学 環境都市工学部 都市システム工学科
29 関西大学 環境都市工学部 エネルギー・環境工学科
30 大阪市立大学 工学部
【 関西大学 システム理工学部 機械工学科 合格 】
 2017年度 高校ラグビー部 卒業生 進学先
1 関西大学 法学部 法学政治学科
2 関西大学 社会学部 社会学科 社会学専攻
3 関西大学 環境都市工学部 都市システム工学科
4 関西大学 商学部 商学科
5 大阪市立大学 文学部
【 関西大学 文学部 総合人文学科 合格 】
6 関西大学 社会安全学部 安全マネジメント学科
 2016年度 高校ラグビー部 卒業生 進学先
1 関西大学 商学部 商学科
2 関西大学 商学部 商学科
3 関西大学 政策創造学部 政策学科
4 関西大学 経済学部 経済学科
5 関西大学 商学部 商学科
6 関西大学 経済学部 経済学科
7 関西大学 外国語学部 外国語学科
8 関西大学 政策創造学部 政策学科
9 関西大学 総合情報学部 総合情報学科
10 関西大学 経済学部 経済学科
11 関西大学 経済学部 経済学科
12 関西大学 経済学部 経済学科
13 関西大学 商学部 商学科
14 関西大学 社会学部 社会学科 社会システムデザイン専攻
15 関西大学 経済学部 経済学科
16 関西大学 文学部 総合人文学科
17 関西大学 経済学部 経済学科
18 関西大学 法学部 法学政治学科
19 関西大学 経済学部 経済学科
20 和歌山大学 システム工学部
21 関西大学 総合情報学部 総合情報学科
22 関西大学 商学部 商学科
23 関西大学 システム理工学部 機械工学科
24 東洋大学 文学部
25 関西大学 総合情報学部 総合情報学科
 2015年度 高校ラグビー部 卒業生 進学先
1 関西大学 経済学部 経済学科
2 関西大学 文学部 総合人文学科
3 関西大学 経済学部 経済学科
4 関西大学 総合情報学部 総合情報学科
5 関西大学 商学部 商学科
6 関西大学 商学部 商学科
7 関西大学 文学部 総合人文学科
8 関西大学 経済学部 経済学科
9 関西大学 文学部 総合人文学科
10 関西大学 文学部 総合人文学科
11 関西大学 経済学部 経済学科
12 関西大学 人間健康学部 人間健康学科
13 関西大学 文学部 総合人文学科
14 関西大学 法学部 法学政治学科
15 関西大学 商学部 商学科
16 関西大学 経済学部 経済学科
17 関西大学 経済学部 経済学科
18 立命館大学 情報理工学部 情報理工学科 セキュリティ・ネットワークコース 
19 関西大学 経済学部 経済学科
20 大阪府立大学 工学域機械系学類
21 関西大学 化学生命工学部 生命・生物工学科
22 関西大学 システム理工学部 電気電子情報工学科
23 関西大学 システム理工学部 機械工学科
24 関西大学 都市システム工学部 建築学科
25 関西大学 環境都市工学部 建築学科
 2014年度 高校ラグビー部 卒業生 進学先
1 関西大学 文学部 総合人文学科
2 関西大学 商学部 商学科
 2013年度 高校ラグビー部 卒業生 進学先
1 関西大学 法学部 法学政治学科
2 関西大学 文学部 総合人文学科
3 関西大学 文学部 総合人文学科
4 関西大学 総合情報学部 総合情報学科
5 関西大学 法学部 法学政治学科
6 関西大学 経済学部 経済学科
7 関西大学 商学部 商学科
8 関西大学 経済学部 経済学科
9 関西大学 社会学部 社会学科 メディア専攻
10 関西大学 政策創造学部 政策学科
11 関西大学 社会学部 社会学科 社会システムデザイン専攻
12 関西大学 法学部 法学政治学科
13 関西大学 経済学部 経済学科
14 関西大学 法学部 法学政治学科
15 関西大学 人間健康学部 人間健康学科
16 関西大学 社会学部 社会学科 社会システムデザイン専攻
17 大阪府立大学 現代システム科学域
【 関西大学 システム理工学部 電気電子情報工学科 合格 】
18 関西大学 文学部 総合人文学科
19 関西大学 化学生命工学部 化学・物質工学科
20 関西大学 経済学部 経済学科
 2012年度 高校ラグビー部 卒業生 進学先
1 関西大学 社会学部 社会学科 社会システムデザイン専攻
2 関西大学 社会学部 社会学科 社会システムデザイン専攻
3 関西大学 経済学部 経済学科
4 関西大学 人間健康学部 人間健康学科
5 関西大学 社会学部 社会学科 社会システムデザイン専攻
6 関西大学 社会学部 社会学科 社会システムデザイン専攻
7 関西大学 人間健康学部 人間健康学科
8 関西大学 文学部 総合人文学科
9 関西大学 経済学部 経済学科
10 摂南大学 経済学部 経済学科
11 追手門学院大学 社会学部 社会学科
12 関西大学 人間健康学部 人間健康学科
13 関西大学 経済学部 経済学科
14 関西大学 総合情報学部 総合情報学科
15 関西大学 人間健康学部 人間健康学科
16 関西大学 政策創造学部 政策創造学科
17 関西大学 環境都市工学部 都市システム工学科
18 関西大学 化学生命工学部 生命・生物工学科
19 関西大学 経済学部 経済学科
 2011年度 高校ラグビー部 卒業生 進学先
1 関西大学 法学部 法学政治学科
2 関西大学 社会学部 社会学科 社会システムデザイン専攻
3 関西大学 システム理工学部 機械工学科
4 関西大学 総合情報学部 総合情報学科
 2010年度 高校ラグビー部 卒業生 進学先
1 関西大学 法学部 法学政治学科
2 関西大学 商学部 商学科
3 関西大学 経済学部 経済学科
4 関西大学 社会学部 社会学科 マス・コミュニケーション学専攻
5 関西大学 経済学部 経済学科
6 関西大学 商学部 商学科
7 関西大学 総合情報学部 総合情報学科
8 大阪体育大学 健康福祉学部 健康福祉学科 社会学専攻
9 関西大学 総合情報学部 総合情報学科
10 関西大学 総合情報学部 総合情報学科
11 関西大学 社会学部 社会学科 社会システムデザイン専攻
12 関西大学 商学部 商学科
13 関西大学 商学部 商学科
14 大阪産業大学 工学部 建築・環境デザイン学科
15 関西大学 環境都市工学部 建築学科
16 関西大学 システム理工学部 数学科
17 関西大学 システム理工学部 電気電子情報工学科
 2009年度 高校ラグビー部 卒業生 進学先
1 関西大学 商学部 商学科
2 関西大学 総合情報学部 総合情報学科
3 関西大学 文学部 総合人文学科
4 関西大学 社会学部 社会学科 マス・コミュニケーション学専攻
5 関西大学 経済学部 経済学科
6 関西大学 経済学部 経済学科
7 関西大学 商学部 商学科
8 関西大学 社会学部 社会学科 社会学専攻
9 関西大学 商学部 商学科
10 関西大学 法学部 法学政治学科
11 関西大学 システム理工学部 物理・応用物理学科
12 関西大学 環境都市工学部 建築学科
13 関西大学 システム理工学部 物理・応用物理学科
Page Top ▲
Copyright (C) 2005 Kansai Univ. 1st Wills Rugby Football Club. All Rights Reserved.